Postanowienia i warunki

§ 1. Rejestracja i logowanie
1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://cilice.pl w momencie składnia zamówienia wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, dane do wysyłki i płatności oraz adres email oraz hasło.
3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez cilice.pl danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
4. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
5. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki.
6. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
7. W zakładce „Moje konto” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.


§ 2 Składanie zamówień
1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://cilice.pl lub http://cilice.com.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
a. zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
b. adres, na jaki ma być dostarczony towar;
c. sposób dostawy;
d. sposób płatności.
3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z cilice.pl umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.


§ 3. Ceny towarów
1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://cilice.pl lub http://cilice.com.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, euro, dolarze amerykańskim;
b. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://cilice.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
5. cilice.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. Promocje, wyprzedaże oraz kupony promocyjne wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.
7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://cilice.pl.


§ 4. Formy płatności i dostawy
1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
a. za pomocą platformy PayPro S.A.
b. przelewem elektronicznym,
c. zwykłym przelewem na rachunek bankowy
2. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
3. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym.

§ 5. Realizacja zamówień
1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu zgodnie z kolejnością złożonych zamówień.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 40 dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
4. Jeżeli cilice.pl nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności surowców do produkcji, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§ 6. Dane osobowe
1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
4. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych spółce, o której mowa w ust. 4. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.


§ 7. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
2. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez cilice.pl w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
5. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

§ 8. Reklamacje

1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:

a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,

b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres sale@cilice.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.

3. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

5. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

§ 9. Warunki pozostałe
1. Kolor, faktura, a także deseń sprzedawanego produktu może różnić się od tego który został przedstawiony w zdjęciu poglądowym ze względu na to iż surowce z których wykonano produkt mogą pochodzić od różnych producentów.
2. Dostępność towaru, prezentowana jako liczba całkowita w opisie przedmiotu, nie oznacza stanu magazynowego danego towaru, lecz prezentuje potencjalną podaż jaką może wytworzyć producent z posiadanych w magazynie surowców.
3. Zakupiony towar NIE PODLEGA ZWROTOWI. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sprzedający wyraził pisemną (lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jak wiadomość e-mail, konwersacja na czacie etc) zgodę na zwrot na specjalną prośbę kupującego. Podstawę prawną stanowi Art 38 ustawy o prawach konsumenta zgodnie z którym Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. Administratorem danych osobowych Klienta jest prowadzący cilice.pl Dominik Kwiatkowski ul. Fasolowa 36 02-482 Warszawa

5. W przypadku naruszenia regulaminu Sklep może podjać decyzję o zawieszeniu konta (czasowym lub permanentnym) Klienta i uniemożliwieniu mu dokynywania zakupów w Sklepie.